Information


ให้บริการข้อมูลถึงวิธีการดูแลที่มีคุณภาพสูงสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็งในเลือด ครอบคลุมถึงข้อมูลโรคและด้านของการใช้ชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเลือด ผ่านการรับรองของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน สนับสนุนโดยกรมอนามัย โดยคำแนะนำของแพทย์ให้กับผู้ป่วยและญาติ