ชนิดของโรคลูคีเมีย

โดยปกติแล้วในกรณีที่คนไทยรู้จักโรคลูคีเมียนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemias)
เกิดจากการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถผลิต เม็ดเลือดปกติได้ ส่วนใหญ่แล้วในกรณีนี้มักมีโอกาสเกิดขึ้นกับเด็ก จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องจากหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะทำให้เสียชีวิตอย่างฉับพลันในไม่กี่เดือน
2.มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Chronic Leukemia)
เกิดจากการสร้างเม็ดเลือดขาวออกมาเป็นจำนวนมากกว่าเม็ดเลือดแดง ทำให้มีเซลล์ผิดปกติมากจนเกินไป ทำให้กลายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ส่วนใหญ่กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ได้ทุกช่วงอายุ
หากแบ่งอาการของโรคตามลักษณะได้อีก 2 ลักษณะ ได้แก่
1.การพบเซลล์มะเร็งขาวในสายเลือดลิมโฟไซท์ (Lymphocytic Leukemia)
2.การพบเซลล์มะเร็งขาวในสายเลือดไมอีลอยด์ (Myelogenous Leukemia)
มะเร็งเม็ดเลือดขาวตามชนิดและแบบได้ใหญ่ ๆ 4 ประเภท ได้แก่
1.มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ (Acute Myeloid Leukemia )พบมากในผู้ใหญ่
สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ คือ
พันธุกรรม จากการศึกษา พี่น้องของผู้ป่วย มีโอกาสพบได้มากกว่าคนทั่วไป 3 เท่า
สารรังสี ในกรณีผู้รอดจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา และนางาซากิ มีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไป 30 เท่า
สารเคมี ในกรณีผู้ที่สัมผัสกับเบนซินโดยตรงมีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไป 10 เท่า
ยาเคมีบำบัด กำลังอยู่ในช่วงทำการศึกษา
บุหรี่ ระบาดวิทยาพบว่า บุหรี่สามารถเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคได้มากกว่าปกติ
2.มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ (Acute Lymphoid Leukemia) พบมากในเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
3.มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีลอยด์ (Chronic Myeloid Leukemia) พบมากในผู้ใหญ่ไม่พบในเด็ก
สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด การฉายรังสีเป็นปัจจัยที่อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
4.มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบลิมฟอยด์ (Chronic Lymphocytic Leukemia) พบมากในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

มะเร็งเม็ดเลือดขาวมี 3 ระยะ

1.ระยะเรื้อรัง
2.ระยะลุกลาม
3.ระยะเฉียบพลัน